Nietuzinkowo

Darmowa wysyłka od

Realizuję Wasze zamówienia od 2010 roku

Darmowa wysyłka od
6
1

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIETUZINKOWO

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie dostępnym pod adresem nietuzinkowo.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte regulaminie. Regulamin prezentowany jest zawsze na stronie www.nietuzinkowo.pl
2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.nietuzinkowo.pl jest: firma NIETUZINKOWO prowadzona przez: Edyta Woźna zamieszkała pod adresem: Zajączki Drugie, ul. Parcele 57, 42-160 Krzepice. NIP 574 191 83 08 REGON 241708086
3. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy, oferuje sprzedaż towarów dostępnych od ręki lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem 696053661 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@nietuzinkowo.pl.

I Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.nietuzinkowo.pl.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.nietuzinkowo.pl.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nietuzinkowo.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego towarów za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy

II OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sklep nietuzinkowo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
3. Wszystkie ceny podane na stronie nietuzinkowo.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
4. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia, oraz przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów.
5. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia.
6. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Realizacja zamówienia możliwa jest tylko i wyłącznie po wpłacie na konto, Usługodawca nie realizuje przesyłek za pobraniem.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia

III REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

1. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: imienia i nazwiska, adresu email oraz hasła.
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu adresu email oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

IV ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.
3. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych adresu do wysyłki.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia w którym prawidłowo wprowadzi dane kontaktowe w tym adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość mailową z podsumowaniem zamówienia i danymi do przelewu.
6. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
8. Do każdego złożonego zamówienia Usługodawca dostarcza paragon z kasy fiskalnej.
9. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.
10. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.

V. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
Realizacja Zamówienia odbywa się:
A. w przypadku zakupu przedmiotów w których w opisie jest wymienione, iż przedmiot jest dostępny od ręki – w ciągu 2/3 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.
B. w przypadku zakupu przedmiotów w których w opisie jest wymienione, iż przedmiot jest szyty po zamówieniu – w ciągu 21-30 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku odpowiednich tkanin do uszycia zakupionych przedmiotów, lub w przypadku innych zdarzeń losowych tj. np. choroby. Klient otrzyma wiadomość mailową o zaksięgowaniu wpłaty, drogą elektroniczną. Klient otrzyma również wiadomość informującą o statusie kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Klienta.
2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@nietuzinkowo.pl przed otrzymaniem wiadomości o realizacji zamówienia, jeśli przedmioty będą gotowe, nie ma możliwości zmian kolorów i tkanin, oraz rozmiaru.
3. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub tkanin z których uszyte są produkty objęte Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
4. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
5. Jeśli w sytuacji opisanej wyżej zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
6. Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia – dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem przedmiotów które szyte są na specjalne zamówienie, z haftem podanym przez klienta i w niestandardowych wymiarach.
1. jeśli zwracany produkt nie posiada żadnych wad, a klient zwraca go bez podania przyczyny, klient ponosi koszty wysyłki przedmiotu do Usługodawcy.
2. jeśli produkt zwracany jest drogą reklamacji, ma wady o których nie było mowy w opisie, lub ich wymiar nie zgadza się z podanym w zamówieniu (różnica w wymiarach dotyczy dużej rozbieżności a nie kilkucentymetrowej, nie mającej wpływ na użytkowanie), Sklep zwraca koszty wysyłki przedmiotu.
W obu przypadkach towar nie może nosić śladów użytkowania.

VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/a danych osobowych jest NIETUZINKOWO z siedzibą w ZajączkI Drugie, e-mail biuro@nietuzinkowo.pl
W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Edyta Woźna e-mail biuro@nietuzinkowo.pl
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, na podstawie zawartej w regulaminie sklepu
Dane mogą być udostępnione poczcie polskiej lub firmie kurierskiej w celu prawidłowej wybranej realizacji dostawy, określonej w regulaminie sklepu
Dane będą przechowywane przez okres dwóch lat
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeg
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.